Lập trình Python từ Zero đến Hero

anh2

Member
Khóa học lập trình Python cho người mới bắt đầu.

 

anh2

Member
Nội dung khóa học Python:

Bài 1: Python Object
Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
Bài 5: Phép so sánh trong Python
Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators
Bài 8: Mệnh đề điều kiện
Bài 9: Vòng lặp While
Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
Bài 12: Xây dựng dãy số với Range
Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String
Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
Bài 19: Các phương thức xử lý với List
Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List
Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List
Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples
Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples
Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary
Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary
Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python
Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2
Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python
Bài 30: Bài tập với More Parameter
Bài 31: Tìm hiểu Iterators
Bài 32: Generator Function
Bài 33: Bài tập về xây dựng hàm P1
Bài 34: Bài tập về xây dựng hàm P2
Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
Bài 36: Xây dựng Class và Object
Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor
Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1
Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2
Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python
Bài 41: Quy trình đọc File trong Python
Bài 42: Thực hiện ghi File
Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer
Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File
Bài 45: Giới thiệu Module trong Python
Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python
Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python
Bài 48: Thao tác với Module MyCode
Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1
Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2
Bài 51: Giới thiệu về SQLite
Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
Bài 54: Import SQLite vào Python
Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python
Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2
Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy
Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1
Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2
Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1
Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2
Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series
Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array
Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array
Bài 69: Tìm hiểu DataFrame
Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary
Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame
Bài 72: Drop Row và Drop Column
Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame
Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index
Phần 11: Bài tập tình huống
Bài 75: Bài tập xử lý tình huống 01
Bài 76: Bài tập xử lý tình huống 02
Bài 77: Bài tập xử lý tình huống 03
Bài 78: Bài tập xử lý tình huống 04
Bài 79: Bài tập xử lý tình huống 05
Bài 80: Bài tập xử lý tình huống 06
Bài 81: Bài tập xử lý tình huống 07
Bài 82: Bài tập xử lý tình huống 08
Bài 83: Bài tập xử lý tình huống 09
Bài 84: Bài tập xử lý tình huống 10
Bài 85: Bài tập xử lý tình huống 11
Bài 86: Bài tập xử lý tình huống 12
Bài 87: Bài tập xử lý tình huống 13
Bài 88: Bài tập xử lý tình huống 14
Bài 89: Bài tập xử lý tình huống 15
Nguồn : Unica
 
Top